Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Spis treści
I.
Rodzaje umów o pracę
Na podstawie art. 25 Kodeksu pracy można wyodrębnić trzy rodzaje umowy o pracę: umowę na okres próbny, umowę na czas określony (w tym umowę na czas określony zawieraną (...)
1.
Umowa na okres próbny
Umowa na okres próbny może poprzedzać każdą umowę o pracę. Jest to specyficzny rodzaj umowy, ustanawiający okres próby który umożliwia pracodawcy sprawdzenie umiejętności i przydatności zawodowej pracownika, (...)
2.
Umowa na czas określony, w tym na zastępstwo
Umowa o pracę na czas określony zawierana jest na czas określony w umowie o pracę, przy czym w zakresie maksymalnej długości tej umowy oraz ich liczby między tymi samymi (...)
3.
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa na czas nieokreślony korzysta z najdalej idącej ochrony trwałości zatrudnienia. Oświadczenie pracodawcy w sprawie wypowiedzenia tego typu umowy powinno w każdym przypadku wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Ponadto (...)
II.
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
1.
Informacja o warunkach zatrudnienia
Oprócz zawarcia umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany potwierdzić niektóre warunki zatrudnienia w informacji o warunkach zatrudnienia, tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 K.p.). (...)
2.
Badania wstępne
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się m.in. wstępne badania profilaktyczne. Zgodnie z art. 229 § 1 K.p. (...)
3.
Wstępne szkolenie bhp
Pracownik nie może zostać dopuszczony do wykonywania pracy, jeżeli nie posiada dostatecznej znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (art. 2373 K.p.). Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do (...)
4.
Zapoznanie z aktami prawa zakładowego
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca powinien zapoznać pracownika (oraz uzyskać jego pisemne potwierdzenie co do zapoznania się) z: treścią regulaminu pracy, o ile taki regulamin (...)
5.
Założenie akt osobowych
Pracodawca jest zobowiązany założyć i prowadzić akta osobowe w stosunku do każdego zatrudnianego pracownika - bez względu na wielkość zatrudnienia w zakładzie pracy (art. 94 (...)
6.
Informacja o ryzyku zawodowym
Do obowiązków pracodawcy związanych z nawiązaniem nowego zatrudnienia należy poinformowanie nowego pracownika o ryzyku zawodowym występującym na jego stanowisku pracy (art. 226 K.p.). Ryzyko zawodowe (...)
7.
Prowadzenie innej dokumentacji pracowniczej
Oprócz akt osobowych pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika także innej dokumentacji. Należy do niej karta ewidencji czasu pracy, która obejmuje (...)
8.
Środki ochrony oraz odzież i obuwie robocze
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku (art. 2379 K.p.). (...)
9.
Dodatkowe formalności przy zatrudnianiu pracownika
Zawiadomienie komornika - w przypadku gdy świadectwo pracy doręczone pracodawcy przez nowo zatrudnionego pracownika zawiera wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, pracodawca zawiadamia o zatrudnieniu (...)
10.
Przekazanie informacji związanych z ochroną danych osobowych
Pracownik, którego dane dotyczą, musi być poinformowany o prowadzeniu operacji przetwarzania tych danych i o jej celach. Administrator danych (tu: pracodawca) powinien podać mu wszelkie informacje niezbędne do (...)
III.
Zmiana warunków umowy o pracę
1.
Wypowiedzenie zmieniające
Warunki pracy i płacy ustalone w treści umowy o pracę mogą zostać zmienione w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę. Oświadczenie o wypowiedzeniu nie zmierza w takim przypadku do definitywnego rozwiązania stosunku pracy, (...)
2.
Zmiana przepisów zakładowych, a wypowiedzenie warunków umowy o pracę
Warunki wynagradzania określone w regulaminie wynagradzania czy układzie zbiorowym pracy są jednocześnie warunkami indywidualnej umowy o pracę, nawet jeżeli nie są w niej zapisane. Dlatego zmiana regulaminu wynagradzania (...)
3.
Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym
Co do zasady pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem zmieniającym tak jak przy wypowiedzeniu całkowitym. Zawężenie zakresu tej ochrony może jednak wynikać z przepisów Kodeksu pracy (jak (...)
4.
Porozumienie zmieniające
Jednym ze sposobów zmiany warunków pracy lub pracy jest porozumienie zmieniające, zwane potocznie aneksem do umowy. Porozumienie stron polega na złożeniu przez pracodawcę i pracownika zgodnych (...)
5.
Zmiana warunków zatrudnienia na podstawie specustawy w sprawie COVID-19
W okresie epidemii koronawirusa niektórzy pracodawcy mogą zmienić warunki umowy o pracę w zakresie wynagrodzenia i wymiaru etatu, na warunkach określonych w specustawie w sprawie COVID-19, m.in. na podstawie art. 15g tej (...)
IV.
Rozwiązywanie umów o pracę
Umowa o pracę rozwiązuje się w jednym z trybów wskazanych w art. 30 § 1 K.p. lub w drodze wygaśnięcia, w przypadkach wskazanych w przepisach (...)
1.
Porozumienie stron
Porozumienie stron należy do najmniej sformalizowanych trybów rozwiązania stosunku pracy. Dla swojej skuteczności wymaga tylko uzgodnienia przez pracodawcę i pracownika, że łącząca ich umowa o (...)
2.
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie następuje po upływie okresu wypowiedzenia. Okresy te są wskazane w (...)
3.
Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub bez jego winy. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tzw. dyscyplinarką, w (...)
4.
Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu na który była zawarta
Terminowe umowy o pracę – na okres próbny lub na czas określony – rozwiązują się wraz z nadejściem ich końcowego terminu, o ile wcześniej nie (...)
5.
Wygaśnięcie umowy o pracę
Wygaśnięcie umowy o pracę następuje wyłącznie w sytuacjach określonych w Kodeksie pracy lub w przepisach odrębnych z zakresu prawa pracy. W myśl przepisów Kodeksu pracy, (...)
6.
Wystawianie świadectwa pracy
Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu, w którym ustaje stosunek pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od zakończenia (...)
V.
Ochrona przed zwolnieniem
1.
Ogólne zasady trwałości umów
Rozwiązywanie stosunku pracy przez pracodawcę musi następować w oparciu o przepisy regulujące tryb ustania zatrudnienia. Nawet w odniesieniu do pracownika, któremu nie przysługuje specjalna ochrona, musi on przestrzegać (...)
2.
Ograniczenie ochrony przed rozwiązaniem umowy
Zakres ochrony i warunki na jakich ona przysługuje zależy od wystąpienia określonych w przepisach ochronnych przesłanek. Jak już wspomniano, upadłość i likwidacja pracodawcy powodują całkowite (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook