Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Regulaminy zakładowe i układy zbiorowe

Spis treści
I.
Regulamin pracy
1.
Pracodawcy zobowiązani do tworzenia regulaminu
Regulamin pracy jest aktem prawa wewnątrzzakładowego ustalającym organizację i porządek w procesie pracy oraz regulującym prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Jego zakres, treść i tryb wydawania określają przepisy art. 104-1043 (...)
2.
Zakres spraw podlegających regulaminowi pracy
Regulamin pracy powinien normować wszystkie istotne dla prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy kwestie organizacyjno-porządkowe i związane z nimi prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.
3.
Tryb wprowadzania regulaminu pracy
Jeżeli w zakładzie działa zakładowa organizacja związkowa lub zakładowe organizacje związkowe, to ustalenie przez pracodawcę regulaminu pracy wymaga uzgodnienia jego postanowień z tą organizacją (organizacjami). Uzgodnienie stanowiska (...)
4.
Uchylenie obowiązywania regulaminu
Przepisy Kodeksu pracy określają jedynie procedurę tworzenia i wprowadzania w życie regulaminu pracy. Nie odnoszą się natomiast do kwestii uchylenia obowiązywania tego regulaminu w razie spadku zatrudnienia poniżej (...)
II.
Regulamin wynagradzania
1.
Pracodawcy zobowiązani do tworzenia regulaminu
Regulamin wynagradzania, podobnie jak regulamin pracy, jest aktem prawa zakładowego. Zobowiązani do jego tworzenia są pracodawcy którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników, chyba że sprawy (...)
2.
Zakres spraw objętych regulaminem wynagradzania
Zgodnie z art. 772 § 1 K.p., pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych układem zbiorowym pracy, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W celu określenia wynagrodzenia za (...)
3.
Tryb wprowadzania regulaminu wynagradzania
Jeżeli w danym zakładzie nie występuje zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ustala regulamin wynagradzania samodzielnie. Natomiast w przypadku, gdy w zakładzie działa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia (...)
III.
Zakładowy układ zbiorowy
1.
Ogólne zasady tworzenia układów zbiorowych
Zakładowe układy zbiorowe pracy, dalej "układy", zawierane są jako dobrowolne porozumienia pracodawców z zakładowymi organizacjami związkowymi. Z inicjatywą zawarcia układu może wystąpić każdy z wymienionych podmiotów. Jeśli u pracodawcy (...)
2.
Zakres spraw regulowanych przez układ zbiorowy
Przedmiotem uregulowań układu zbiorowego pracy mogą być szeroko pojęte wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Do tematyki układowej należą: warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, z zastrzeżeniem, (...)
3.
Rejestracja i obowiązywanie układu
Zakładowy układ zbiorowy podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwego okręgowego inspektora pracy, natomiast układ ponadzakładowy do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy (...)
4.
Rozwiązanie układu zbiorowego
Układ zbiorowy pracy rozwiązuje się: na podstawie zgodnego oświadczenia stron, które układ zawarły (porozumienie),   z upływem okresu, na który został zawarty,   z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną (...)
IV.
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Pracodawca ma obowiązek ustalić zasady korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków na poszczególne cele i rodzaje działalności, w regulaminie ZFŚS uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. Podstawę (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook