Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Postępowanie w sprawie wypadku przy pracy i choroby zawodowej

Spis treści
I.
Wypadek przy pracy
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych (...)
1.
Rodzaje wypadków przy pracy
Ciężki wypadek przy pracy: za ciężki wypadek przy pracy uważa się zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności (...)
2.
Zdarzenia uznawane za zrównane z wypadkiem przy pracy
Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnień do świadczeń z tego tytułu, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został (...)
3.
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – obowiązki pracodawcy
Pracownik, który uległ wypadkowi, powinien - jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala - niezwłocznie poinformować o zdarzeniu swojego przełożonego. Natomiast zadaniem pracodawcy jest ustalenie (...)
4.
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,    uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych (...)
5.
Powołanie zespołu powypadkowego
Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Szczegółowy zakres działania służby bhp, organizacja tej służby i przysługujące (...)
6.
Sporządzanie protokołu powypadkowego
Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn (...)
7.
Zatwierdzenie protokołu przez pracodawcę
Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub (...)
8.
Statystyczna karta wypadku
Na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy, sporządza się statystyczną kartę (...)
9.
Rejestr wypadków
Pracodawca jest obowiązany do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Rejestr powinien zawierać: imię i nazwisko poszkodowanego,    miejsce i datę wypadku,    informacje dotyczące skutków (...)
10.
Odwołanie od ustaleń protokołu
Pracownik (lub w razie wypadku śmiertelnego - jego rodzina) może wnieść odwołanie od ustaleń protokołu powypadkowego do sądu pracy. Prawo to przysługuje pracownikowi wówczas, gdy ma (...)
11.
Dokumentacja powypadkowa
Podstawowym dokumentem stwierdzającym, że zdarzenie zostało (lub nie) zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jest protokół powypadkowy. Prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy jest podstawą do przyznania poszkodowanemu (...)
II.
Choroby zawodowe
Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona (...)
1.
Stwierdzanie chorób zawodowych
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej (art. 235 K.p.). Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może (...)
2.
Obowiązki pracodawcy
W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany: ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym,    przystąpić (...)
III.
Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Wśród świadczeń przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego wymieniono: zasiłek chorobowy - przysługujący ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy (lub chorobą zawodową),    świadczenie rehabilitacyjne (...)
1.
Prawo do zasiłku chorobowego
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy (lub chorobą zawodową), niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. Wypłaca się (...)
2.
Świadczenie rehabilitacyjne
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Przysługuje ono ubezpieczonemu, który (...)
3.
Zasiłek wyrównawczy
Prawo do zasiłku wyrównawczego przysługuje pracownikowi, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ustawa wypadkowa nie reguluje zasad wypłaty zasiłku wyrównawczego, (...)
4.
Wypłata zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego
Prawo do zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego ustalają oraz zasiłki te wypłacają: płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (za okres (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook