Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Urlopy pracownicze

Spis treści
I.
Urlopy wypoczynkowe
1.
Nabycie prawa i rodzaje urlopów wypoczynkowych
Nabywanie prawa do urlopu oraz zasady jego udzielania oraz wynagradzania regulują przepisy art. 152 i nast. K.p. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. (...)
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego
Przez wymiar urlopu wypoczynkowego należy rozumieć liczbę dni urlopu za cały rok pracy, jaka przysługuje danemu pracownikowi z tytułu ogólnego stażu pracy, z uwzględnieniem jego wykształcenia i innych (...)
3.
Uprawnienie do urlopu w dodatkowym zatrudnieniu
Pracownikowi pozostającemu w dwóch lub więcej stosunkach pracy ustala się urlop w każdym z tych stosunków osobno. Przy czym do okresu zatrudnienia, od którego zależą zarówno prawo do (...)
4.
Urlop uzupełniający
Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający (art. 158 K.p.). Zawarte w omawianej (...)
5.
Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu należy, zgodnie z art. 154 § 2 K.p., ustalić proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Za podstawę przyjmuje się przysługujący (...)
6.
Urlop proporcjonalny
Wymiar urlopu wypoczynkowego podlega proporcjonalnemu obniżeniu nie tylko stosownie do wielkości etatu, ale także z powodu nieprzepracowania pełnego roku. W myśl art. 1551 § 1 K.p., w roku kalendarzowym, (...)
7.
Urlop po okresie niewykonywania pracy
W sytuacji gdy pracownik powraca do pracy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej miesiąc okresie niewykonywania pracy, wymienionym w art. 1552 K.p., przysługuje mu urlop w wymiarze odpowiednio (...)
8.
Urlop pracownika młodocianego
Wymiar urlopu tej grupy pracowników jest zróżnicowany w zależności od roku nauki i wieku młodocianego. Jak wynika z art. 205 K.p. młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 (...)
9.
Dodatkowe urlopy wypoczynkowe
Niektórzy pracownicy są uprawnieni na podstawie różnych tytułów prawnych do urlopów dodatkowych albo do urlopów w zwiększonym wymiarze, m.in. z powodu stanu ich zdrowia (np. niepełnosprawni, inwalidzi (...)
10.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego
Co do zasady urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu (...)
11.
Planowanie urlopów
Jak wynika z art. 163 K.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala samodzielnie pracodawca. Planując urlopy powinien wziąć pod uwagę: wnioski pracowników,   konieczność zapewnienia (...)
12.
Podział urlopu na części
W myśl art. 152 K.p. pracownik ma prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Powyższe prowadzi do wniosku, że zasadą jest udzielanie jednorazowo pełnego urlopu. Normę tę potwierdza (...)
13.
Przesunięcie terminu urlopu
Zmiana terminu wykorzystania urlopu, zarówno na wcześniejszy niż zamieszczony w planie urlopów albo uzgodniony w trybie art. 163 § 11 K.p., jak i na późniejszy, może nastąpić wyjątkowo i powinna (...)
14.
Przerwanie urlopu wypoczynkowego
Przesłanki powodujące przerwanie z mocy prawa już rozpoczętego urlopu wypoczynkowego zostały enumeratywnie wymienione w art. 166 K.p. Część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,   odosobnienia w związku (...)
15.
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego uregulowano w art. 167 § 1 K.p. Odwołanie z urlopu jest możliwe przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek: gdy zachodzą okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (...)
16.
Udzielanie urlopu zaległego
Jeśli nie zachodzą żadne subiektywne ani obiektywne przeszkody, urlop powinien być wykorzystywany na bieżąco, zgodnie z planem urlopów albo w terminach uzgodnionych z pracownikami, w roku kalendarzowym, za który (...)
17.
Korzystanie z urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim
Zgodnie z art. 163 § 3 K.p. obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie na wniosek pracownicy przysługującego jej za dany rok urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jak wyjaśnił (...)
18.
Urlop na żądanie pracownika
Problematykę urlopu na żądanie reguluje art. 1672 K.p. Jest to urlop, którego wykorzystanie następuje w szczególnym trybie, tj. na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym. Warunkiem realizacji (...)
19.
Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia
Udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie biegnącego wypowiedzenia zależy od woli pracodawcy. Urlop w tym czasie jest bowiem udzielany bez wniosku, a nawet bez zgody pracownika. Nie ma również (...)
20.
Przedawnienie prawa do urlopu
Instytucja przedawnienia obejmuje skutki prawne będące następstwem upływu czasu. Po upływie okresu wskazanego w ustawie wierzyciel nie może skutecznie dochodzić przysługujących mu roszczeń przed sądem, a dłużnik (...)
21.
Prawo do ekwiwalentu za urlop
Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze. Pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku udzielenia urlopu w czasie trwającego zatrudnienia przez wypłatę ekwiwalentu. Dopiero w razie niewykorzystania przysługującego urlopu (...)
II.
Urlopy związane z rodzicielstwem
1.
Urlop macierzyński
W razie urodzenia dziecka, pracownicy przysługuje urlop macierzyński, w wymiarze: 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,   31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy (...)
1.1.
Podział urlopu macierzyńskiego
Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli: pozostałą część urlopu macierzyńskiego (...)
1.2.
Przerwanie przez matkę urlopu albo pobierania zasiłku z powodu hospitalizacji
Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej (...)
1.3.
Przesunięcie terminu urlopu macierzyńskiego w wyniku hospitalizacji dziecka
W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu (...)
1.4.
Wcześniejsze zakończenie urlopu macierzyńskiego
W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż (...)
2.
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest analogiczny w swym przeznaczeniu oraz sposobie wykorzystywania do urlopu macierzyńskiego, a jedyne zasadnicze różnice to adresaci normy prawnej oraz kolejność wykorzystywania (...)
3.
Urlop rodzicielski
Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje "jednolity" urlop rodzicielski. Przepisy regulujące zasady nabywania prawa do tego urlopu odnoszą się (...)
3.1.
Udzielanie urlopu rodzicielskiego
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do: 32 tygodni - w przypadku urodzenia (...)
3.2.
Udzielanie urlopu rodzicielskiego po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego
Rodzic adopcyjny, tak jak biologiczny, może wystąpić o urlop rodzicielski "z góry". Pracownik, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu (...)
3.3.
Podział urlopu rodzicielskiego
Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem: a) pierwszej, która w przypadku: urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż (...)
3.4.
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego (...)
3.5.
Wydłużanie urlopu rodzicielskiego przy łączeniu go z pracą
W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika (...)
4.
Urlop ojcowski
Zgodnie z art. 1823 § 1 K.p., pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca (...)
5.
Prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy jest zwolnieniem od pracy udzielanym na (...)
5.1.
Obniżenie wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może zamiast o ten urlop złożyć wniosek o obniżenie wymiaru jego czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu (...)
5.2.
Praca zarobkowa w czasie urlopu wychowawczego
W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową albo inną działalność u dotychczasowego lub innego pracodawcy, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości (...)
5.3.
Odwołanie z urlopu wychowawczego
W razie ustalenia, że pracownik korzystający z urlopu wychowawczego trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa tego pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez (...)
III.
Urlopy szkoleniowe
1.
Podnoszenie kwalifikacji za zgodą pracodawcy, a prawo do urlopu
Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu art. 1031 Kodeksu pracy uznaje się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu (...)
2.
Podnoszenie kwalifikacji bez zgody pracodawcy
Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 1031-1035 K.p., tj. bez zgody lub inicjatywy pracodawcy, może być przyznane zwolnienie z całości lub (...)
IV.
Urlop bezpłatny
1.
Udzielenie urlopu bezpłatnego
Istotą urlopu bezpłatnego jest zawieszenie na określony czas realizacji zawartej między stronami umowy o pracę. Jest to okres, w którym pracownik korzysta ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, (...)
2.
Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
Urlop bezpłatny uregulowany w art. 174 K.p. służy potrzebom pracownika i jest udzielany tylko na jego pisemny wniosek. Przy czym wniosek nie jest dla pracodawcy wiążący. Nie musi (...)
2.1.
Czas pracy w okresie rozliczeniowym, w którym wystąpi urlop bezpłatny
Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym oblicza się według zasad określonych w art. 130 K.p. W przypadku nieprzepracowania pełnego okresu rozliczeniowego z uwagi na podjęcie bądź zakończenie zatrudnienia w trakcie tego (...)
2.2.
Urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym
Urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 174 K.p. przy odpowiednio długim okresie trwania jest jedną z okoliczności pozbawiających pracownika za ten okres prawa do urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi (...)
3.
Urlop bezpłatny z inicjatywy pracodawcy
Art. 1741 K.p. pozwala na „wypożyczenie” przez pracodawcę innemu pracodawcy swoich pracowników bez rozwiązywania z nimi umów o pracę, udzielając im urlopów bezpłatnych. Za zgodą pracownika, wyrażoną (...)
4.
Urlop bezpłatny pracownika młodocianego
Na wniosek młodocianego uczęszczającego do szkoły pracodawca jest obowiązany udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy (art. 205 § (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook