Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Zasiłki i świadczenia

Spis treści
I.
Ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
1.
Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich dokumentujących czasową niezdolność do pracy
Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju (...)
1.1.
Zaświadczenie lekarskie dla każdego pracodawcy
Pracownikowi, który jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, lekarz - na wniosek pracownika - wystawia odpowiednią liczbę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Przy czym zaświadczenie (...)
1.2.
Zagubienie zaświadczenia wydanego w formie wydruku e-ZLA
W przypadku zagubienia wydruku zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego lub zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanego z systemu teleinformatycznego, wystawiający zaświadczenie lekarskie, na wniosek ubezpieczonego, przekazuje ubezpieczonemu odpowiednio (...)
1.3.
Kody literowe stosowane do oznaczania niezdolności do pracy
Lekarz wystawiający zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy podaje w nim informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość. W tym celu stosuje kody literowe oznaczające (...)
2.
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość oraz zasady ustalania i tryb wypłaty uregulowano przepisami ustawy zasiłkowej. Z ubezpieczenia chorobowego przysługują następujące świadczenia pieniężne: zasiłek (...)
2.1.
Zasiłek chorobowy
2.1.1.
Nabycie prawa do zasiłku
Pracownik niezdolny do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zanim nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, zachowuje prawo do wynagrodzenia łącznie za okres do (...)
2.1.2.
Wyczekiwanie na prawo do zasiłku
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego: po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu,   po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (...)
2.1.3.
Brak prawa do zasiłku
Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia, np. pracownicy za pierwsze 33 dni (...)
2.1.4.
Zasiłek po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Zasiłek chorobowy przysługuje także osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, gdy niezdolność do pracy powstała: a) w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (...)
2.1.5.
Okres płatności zasiłku
Zasiłek chorobowy wypłaca się przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana (...)
2.1.6.
Wysokość zasiłku
Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Do (...)
2.2.
Świadczenie rehabilitacyjne
2.2.1.
Prawo do świadczenia
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu (objętemu ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie), który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza (...)
2.2.2.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wysokość świadczenia za jeden dzień stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego (...)
2.3.
Zasiłek wyrównawczy
2.3.1.
Prawo do zasiłku
Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, wykonującemu pracę: w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej,   u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym (...)
2.3.2.
Wysokość zasiłku
Wysokość zasiłku wyrównawczego ustala się porównując kwotę wynagrodzenia uzyskaną faktycznie przez pracownika za dany miesiąc na nowym stanowisku pracy, w warunkach rehabilitacji zawodowej, z kwotą przeciętnego miesięcznego (...)
2.4.
Zasiłek opiekuńczy
2.4.1.
Prawo do zasiłku i okres jego wypłaty
Zasiłek opiekuńczy przysługuje (bez konieczności przepracowania, tzw. okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, obowiązkowo lub dobrowolnie, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu (...)
2.4.2.
Sytuacje, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.
2.5.
Zasiłek macierzyński
2.5.1.
Ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
Zasiłek macierzyński przysługuje osobie, która w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (obowiązkowo lub dobrowolnie) albo w czasie korzystania z urlopu wychowawczego: urodziła dziecko,   przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. (...)
2.5.2.
Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Zasiłek macierzyński przysługuje w razie urodzenia dziecka po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, o ile spełnione są warunki określone przepisami ustawy zasiłkowej, tj. jeżeli pracownica została zwolniona w okresie (...)
2.5.3.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Jeśli oboje rodzice dziecka mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego (w wymiarze odpowiednio do 6, 8 lub 3 tygodni) od tego samego dnia, (...)
2.5.4.
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy udzielającego tego urlopu
Pracownica (pracownik) pobierająca zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa (...)
2.5.5.
Podwyższenie wysokości zasiłku macierzyńskiego
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego oblicza się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (tutaj link do zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków). Jeśli miesięczna (...)
II.
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
1.
Wysokość świadczeń
Świadczenia chorobowe, do których zaliczają się odpowiednio: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne,   zasiłek macierzyński,  zasiłek opiekuńczy, wypłacane są w wysokości stanowiącej odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku.
2.
Przeciętne wynagrodzenie
Warto podkreślić, iż to, że wcześniej, a nawet bezpośrednio przed aktualnym stosunkiem pracy, pracownik był zatrudniony w innej firmie i otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie, nie ma znaczenia dla (...)
3.
Niezdolność do pracy tuż po podjęciu zatrudnienia
Niekiedy jednak pracownicy stają się niezdolni do pracy przed upływem wskazanego wcześniej okresu, np. już w pierwszym, przy tym niepełnym miesiącu zatrudnienia. Wówczas przy ustalaniu podstawy (...)
4.
Ustalanie pełnego wynagrodzenia
Jeżeli ubezpieczony stał się niezdolny do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia, to niezależnie od tego, czy umowa o pracę została zawarta: od pierwszego dnia tego miesiąca, czy też (...)
5.
Składniki wynagrodzenia
Pod pojęciem wynagrodzenia, jak już wspomnieliśmy (w pkt 2. 1.), należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek (...)
5.1.
Składniki podlegające wyłączeniu
Za sprawą art. 41 ustawy zasiłkowej przy ustalaniu podstawy świadczenia chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, mimo iż zostały od nich odprowadzone składki, do których - (...)
5.2.
Wpływ przepisów płacowych na ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Powołany wyżej przepis art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej "upoważnia" pracodawców do regulowania zasad wypłaty premii w taki sposób, że może ona być wliczana, bądź nie, do podstawy (...)
5.3.
Nagroda jednorazowa
Jeśli kryterium przyznania nagrody jednorazowej jest np. szczególne osiągnięcie zawodowe lub uzyskanie oczekiwanego przez pracodawcę wyniku pracy, to oznacza, że nagroda jest wypłacana wyłącznie za (...)
5.4.
Wynagrodzenie za nadgodziny
Za wynagrodzenie, uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek (...)
5.5.
Premia kwartalna
Jeśli składniki wynagrodzenia przysługują za okresy kwartalne, to wlicza się je do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną (...)
5.6.
Składniki roczne
Premie, nagrody i inne składniki roczne dolicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot, wypłaconych pracownikowi (...)
6.
Bez przeliczenia
Raz ustalona podstawa wymiaru zasiłku może obowiązywać przez bardzo długi okres. Dotyczy to w głównej mierze osób, które często korzystają ze świadczeń chorobowych, niekoniecznie tego samego (...)
7.
Zwiększenie podstawy
W normalnym trybie ustalania podstawy wymiaru zasiłku uwzględniane są podwyżki wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, o ile miały one miejsce w miesiącach poprzedzających (...)
8.
Podstawa wymiaru zasiłku dla ucznia zawodu
Zasady ustalania wysokości świadczeń należnych pracownikom młodocianym, którzy podejmują pracę w celu przyuczenia do wykonywania zawodu, są analogiczne jak dla pozostałych pracowników, jednak bez gwarancji minimalnej (...)
9.
Podstawa wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
Zleceniobiorca podlegający ubezpieczeniu chorobowemu, które jest dla niego dobrowolne, w razie choroby, macierzyństwa lub też konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem bądź innym chorym członkiem rodziny, może (...)
III.
Jednorazowe odszkodowanie
Gdy osoba ubezpieczona w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dozna stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może liczyć na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS. (...)
1.
Uprawnieni do świadczenia
Na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS z funduszu wypadkowego mogą liczyć odpowiednio: ubezpieczeni, którzy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na (...)
2.
Definicja wypadku
Za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które jednocześnie spełnia następujące kryteria: było nagłe,   zostało wywołane przyczyną zewnętrzną,   nastąpiło w związku z pracą:   podczas (...)
3.
Uszczerbek na zdrowiu
Jednorazowe odszkodowanie jest jednym ze świadczeń wypłacanych z funduszu wypadkowego osobom poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełnić warunki (...)
4.
Kompletowanie wniosku o jednorazowe odszkodowanie
W celu uzyskania prawa do jednorazowego odszkodowania niezbędny jest wniosek ubezpieczonego lub uprawnionego członka rodziny. Powinien być on złożony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki (...)
5.
Wysokość jednorazowego odszkodowania
Przy obliczaniu kwoty należnego osobom poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jednorazowego odszkodowania, nie ma znaczenia wysokość składki odprowadzanej na ubezpieczenie wypadkowe ani (...)
6.
Świadczenie także dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenia
Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego wskutek wypadku przy pracy przysługuje także zleceniobiorcy. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie zleceniobiorca składa zleceniodawcy, (...)
7.
Przesłanki wykluczające prawo do świadczenia
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego (...)
8.
Obowiązki pracownika oraz pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy
Wystąpienie wypadku przy pracy wymaga od pracodawcy podjęcia szeregu niezwłocznych działań. Pracodawca (oraz inna osoba znajdująca się w pobliżu miejsca wypadku) przede wszystkim powinien udzielić poszkodowanemu (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook