Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Rozliczenie podatkowo-składkowe należności pracowniczych

Spis treści
I.
Przychody ze stosunku pracy
1.
Co jest, a co nie jest przychodem ze stosunku pracy?  - aktualizacja
Przychodami ze stosunku pracy są: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania, a w szczególności: wynagrodzenia (...)
2.
Moment powstania przychodu
Do przychodów ze stosunku pracy ma zastosowanie art. 11 ust. 1 updof. Jego uwzględnienie oznacza, że przychód powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika (pracownika) w roku (...)
II.
Zwolnienia przedmiotowe
Wartość niektórych świadczeń uznawanych za przychód ze stosunku pracy jest wolna od podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od tego podatku niektóre przychody (...)
III.
Koszty uzyskania przychodów
Poza przychodem elementem wpływającym na wysokość dochodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są koszty uzyskania przychodów. Zakład pracy jako płatnik obowiązany jest stosować: zryczałtowane koszty uzyskania (...)
IV.
Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe
Trzecim elementem obok przychodu i kosztów uzyskania wpływającym na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Zagadnienia (...)
V.
Ustalanie zaliczek na podatek
Przepisy nałożyły na zakłady pracy, jako płatników obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze (...)
1.
Podstawa obliczenia zaliczki
Podstawę obliczenia zaliczki na podatek stanowi dochód uzyskany przez pracownika w danym miesiącu. Za dochód ten, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla potrzeb wymiaru (...)
2.
Zasady obliczania zaliczek  - aktualizacja
Zaliczki na podatek wynoszą: 1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali (...)
3.
Przedłużenie terminu poboru i przekazania zaliczek na podatek  - aktualizacja
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 28 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od (...)
VI.
Pobór zaliczek i obowiązki informacyjne płatnika
1.
Przekazywanie zaliczek i składanie deklaracji  - aktualizacja
Zakłady pracy obowiązane są jako płatnicy nie tylko obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów: przychody ze stosunku (...)
2.
Sporządzanie informacji PIT-11  - aktualizacja
Zasadą jest, że pracodawca sporządza jedną informację PIT-11. Zatem w tych przypadkach, w których w trakcie roku podatkowego płatnik wypłacał podatnikowi zarówno świadczenia ze stosunku pracy, jak i z umowy (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook