Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Podróże służbowe

Spis treści
I.
Pojęcie podróży służbowej
1.
Podróże służbowe pracowników
Za podróż służbową pracownika - zgodnie z art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 977 ze zm.) - uważa (...)
2.
Podróże służbowe kierowców
Kierowcy należą do grupy zawodowej, która pracuje w warunkach ciągłej podróży. Z uwagi na specyfikę tego zawodu, kierowców obowiązuje odrębna definicja podróży służbowej. Jak stanowi art. 2 pkt 7 (...)
3.
Podróż służbowa osób zatrudnionych na tzw. łączonych stanowiskach pracy
W ramach zatrudnienia pracownik może łączyć stanowisko kierowcy z innym stanowiskiem, np. magazyniera. Wówczas o tym czy podróż służbową takiego pracownika należy oceniać w świetle definicji podróży służbowej kierowców, (...)
4.
Podróże zleceniobiorców
Uregulowania prawa pracy w zakresie podróży służbowej dotyczą pracowników, czyli do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast w odniesieniu (...)
II.
Czas pracy w podróży służbowej
1.
Regulacje powszechnie obowiązujące
Zgodnie z powszechnie obowiązującą regulacją, czasem pracy jest okres, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym do jej wykonywania miejscu. W rezultacie, podróż służbowa, (...)
2.
Czas pracy kierowców
W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy, czasem pracy jest okres od rozpoczęcia do zakończenia wykonywania pracy, obejmującej czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. Ponadto do czasu (...)
III.
Prawne podstawy ustalania należności z tytułu podróży służbowej
1.
Pracodawcy sfery budżetowej
Pracownikom wykonującym krajowe przewozy drogowe przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Ogólne wytyczne dotyczące ustalania tych należności  zawiera art. 775 § 3-5 Kodeksu pracy.
2.
Pracodawcy sfery pozabudżetowej
Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą określać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracowników: w układzie zbiorowym pracy, lub  w regulaminie wynagradzania, lub  w umowach o pracę, jeżeli nie są związani układem zbiorowym (...)
3.
Zleceniodawcy
Przepisy o podróżach służbowych zawarte w Kodeksie pracy oraz w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej, nie mają wprost zastosowania przy rozliczaniu kosztów wyjazdów zleceniobiorców (wykonawców dzieła). Zleceniodawca (zamawiający dzieło) może (...)
IV.
Czas trwania podróży służbowej
1.
Podróż krajowa
Czas trwania podróży służbowej ma wpływ m.in. na ustalenie prawa do diety oraz wysokość należności z tego tytułu. W przypadku podróży krajowej przyjmuje się, że czas jej (...)
2.
Podróż zagraniczna
W razie podróży zagranicznej czas jej trwania uzależniony jest od rodzaju środka lokomocji, którym pracownik odbywa taką podróż. Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku jej odbywania środkami (...)
3.
Przejazd na obszarze kraju w trakcie podróży zagranicznej
Podróż zagraniczna może się łączyć z przejazdem na obszarze kraju, np. przy podróży lądowej taki przejazd ma miejsce: od momentu wyjazdu w podróż do chwili przekroczenia granicy Polski (...)
4.
Etapy podróży zagranicznej odbywanej do kilku państw docelowych
W praktyce mogą wystąpić przypadki, gdy w trakcie trwania jednej podróży służbowej pracownik ma do wykonania zadania służbowe na obszarze różnych państw. Odbywanie podróży służbowej (...)
V.
Rodzaje i wysokość świadczeń z tytułu podróży służbowej
1.
Podróż krajowa
Podstawowym świadczeniem przysługującym z tytułu podróży służbowej jest dieta. W przypadku podróży krajowej dieta jest w całości przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Świadczenie to ma postać ryczałtu, (...)
2.
Podróż zagraniczna
Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia oraz inne drobne wydatki (§ 13 ust. 1 rozporządzenia). Przysługuje ona w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa (...)
VI.
Rozliczanie podróży służbowej
1.
Druk delegacji
Pracownik jest zobowiązany do rozliczenia podróży służbowej nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej). Z reguły (...)
2.
Dowody poniesienia kosztów i oświadczenia
Poza przedłożeniem dokumentu, z którego wynika czas i koszty podróży służbowej, rozliczenie podróży służbowej wymaga załączenia przez pracownika dowodów potwierdzających te wydatki, które - co do zasady (...)
3.
Zaliczki na poczet kosztów podróży
Na pokrycie kosztów podróży służbowej pracownicy powinni otrzymać zaliczkę, z której po powrocie muszą się rozliczyć. W przypadku, gdy pracownik odbywa podróż krajową zaliczkę na poczet kosztów (...)
VII.
Zwrot kosztów podróży służbowej u pracownika i zleceniobiorcy - ujęcie podatkowo-składkowe
1.
Podatkowe skutki otrzymania zwrotu kosztów podróży u pracownika
Należności wypłacane na pokrycie kosztów krajowej lub zagranicznej podróży służbowej stanowią u pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku (...)
2.
Zwrot kosztów podróży w przychodach zleceniobiorcy
Umowy cywilnoprawne, na podstawie których osoby fizyczne świadczą pracę w ramach niepracowniczych form zatrudnienia (np. zleceniobiorcy), mogą zawierać postanowienia gwarantujące im zwrot kosztów wyjazdów związanych z realizacją (...)
3.
Oskładkowanie należności z tytułu podróży służbowej u pracownika i zleceniobiorcy
W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook