Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

BHP

Spis treści
I.
Badania profilaktyczne
1.
Wstępne badania lekarskie
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy (art. 229 § 4 K.p.). Podstawowy zakres (...)
2.
Badania okresowe i kontrolne
Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. O częstotliwości i zakresie badań okresowych decyduje lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami (lekarz medycyny pracy), kierując się wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania (...)
3.
Skierowanie na badania
Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Powinno ono zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,  w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub (...)
4.
Orzeczenie lekarza
Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo  istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
II.
Szkolenie BHP
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy (...)
1.
Szkolenie wstępne
Wstępne szkolenia bhp są przeprowadzane w formie instruktażu. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.) (...)
2.
Szkolenia okresowe
Celem szkoleń okresowych jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Szkolenie okresowe bhp nie jest wymagane w przypadku pracowników na stanowiskach (...)
3.
Szkolenie pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie tylko pracownikom, ale również osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (...)
III.
Ryzyko zawodowe
Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku (...)
IV.
Środki ochrony oraz odzież i obuwie robocze
1.
Środki ochrony indywidualnej
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczają przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (art. 2376 K.p.). Pracodawca nie (...)
2.
Odzież i obuwie robocze
Zgodnie z art. 2377 K.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli: odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu (...)
V.
Posiłki i napoje profilaktyczne oraz środki higieny
1.
Posiłki i napoje profilaktyczne
Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków, o ile jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Ponadto jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym (...)
2.
Środki higieny
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom niezbędne środki higieny osobistej takie jak: mydło, pasty do mycia, ręczniki itp. Ilość i rodzaje tych środków powinny być dostosowane do (...)
VI.
Praca przy monitorze ekranowym
W przypadku pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (przez 4 godziny na dobę) pracodawca ma obowiązek: odpowiednio wyposażyć stanowisko (...)
VII.
Służba BHP
Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne (art. 23711 K.p.). Liczebność służby bhp zależy od liczby pracowników w danym zakładzie. Przy (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook