Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Spis treści
I.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
1.
Pracownicy
1.1.
Definicja pracownika dla celów ubezpieczeniowych
Jeżeli pracownik spełnia określone ustawą o sus kryteria dla osób współpracujących (tj.: jest członkiem rodziny osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, współpracuje z nią przy prowadzeniu tej (...)
1.2.
Obowiązkowe ubezpieczenia
Obowiązkowym ubezpieczeniom wszyscy pracownicy podlegają bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, tj. bez względu na to, czy są zatrudnieni na czas określony, nieokreślony, (...)
1.3.
Okres podlegania ubezpieczeniom
Pracownicy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako (...)
1.4.
Zgłoszenie do ubezpieczeń
Zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje pracodawca, jako jego płatnik składek. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do tych ubezpieczeń w ZUS w (...)
1.5.
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Po rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest do wyrejestrowania pracownika z obowiązkowych ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, składając w ZUS (...)
1.6.
Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem
Jeżeli umowa cywilnoprawna (tj. umowa zlecenia, umowa agencyjna lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, (...)
1.7.
Umowy cywilnoprawne zawarte z obcym pracownikiem
Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów (np. z tytułu dodatkowo wykonywanej w innym podmiocie niż własny (...)
1.8.
Ubezpieczenie pracowników pobierających zasiłek macierzyński
Pracownicy pobierający zasiłek macierzyński podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bez względu na to czy posiadają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz (...)
1.9.
Ubezpieczenie pracowników przebywających na urlopie wychowawczym
Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli: nie posiadają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (takimi tytułami mogą (...)
2.
Zleceniobiorcy
2.1.
Definicja zleceniobiorcy dla celów ubezpieczenia w ZUS
Dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za zleceniobiorców uważa się osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie (...)
2.2.
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące (...)
2.3.
Okres obowiązkowego ubezpieczenia
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej powstają od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania (nie dzień zawarcia (...)
2.4.
Zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy dokonuje zleceniodawca (jako jego płatnik składek). Powinien to zrobić w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.
2.5.
Wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczeń
Po zakończeniu wykonywania umowy zleceniodawca zobowiązany jest wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń, od następnego dnia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, składając w ZUS formularz ZUS ZWUA. Powinien to (...)
2.6.
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Dla osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia i podlegającej z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Jeśli zatem zleceniobiorca, który podlega (...)
2.7.
Umowę cywilnoprawną wykonuje uczeń albo student
Bez względu na okres wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu zleceniobiorcy, którzy są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do (...)
2.8.
Wykonywanie kilku zleceń jednocześnie
Zleceniobiorca, dla którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. przychód podlegający oskładkowaniu) w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia (...)
2.9.
Zleceniobiorcą jest emeryt lub rencista
Zgodnie z art. 9 ust. 4a ustawy o sus, osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej oraz innej umowy o świadczenie (...)
2.10.
Wykonywanie umowy zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
Osoba wykonująca umowę zlecenia i prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności, jeżeli z racji wykonywania umowy zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia (...)
II.
Podstawa wymiaru składek
1.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników
1.1.
Pojęcie przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) w odniesieniu do pracowników, stanowi ich przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu (...)
1.2.
Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze
Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się według zasad określonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne (...)
1.3.
Podstawę wymiaru stanowią przychody wypłacone lub postawione do dyspozycji
Jak już wskazano powyżej, przychodami istotnymi dla ustalenia podstawy wymiaru składek są otrzymane lub postawione do dyspozycji pracowników w danym miesiącu kalendarzowym pieniądze, wartości pieniężne oraz (...)
1.4.
Podstawa wymiaru składek pracowników wykonujących u pracodawcy umowy cywilnoprawne
Dla celów ubezpieczeń społecznych pracownikiem jest nie tylko osoba pozostająca w stosunku pracy, ale także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej (...)
1.5.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców
Z podstawy wymiaru składek pracowników oddelegowanych do pracy za granicą jest wyłączona część wynagrodzenia - w określonej wysokości - ale tylko w odniesieniu do osób uzyskujących wynagrodzenie (...)
1.6.
Ustalanie podstawy wymiaru składek dla pracowników młodocianych
Dla pracowników młodocianych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu (...)
1.7.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne określa art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym przepisem, do ustalenia podstawy wymiaru składek na (...)
2.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek zleceniobiorców
2.1.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
W przypadku gdy w umowie odpłatność za jej wykonywanie określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota (...)
2.2.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z wyłączeniem zasad dotyczących (...)
3.
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zgodnie z art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (m.in. w przypadku pracowników i zleceniobiorców) w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od (...)
4.
Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek
Niektóre przychody osiągane przez pracowników wyłączono z podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. Użycie określenia "wyłączono z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne" jest celowe, ponieważ dotyczą (...)
5.
Podstawa wymiaru składek dla osób pobierających zasiłek macierzyński
Dla osób pobierających zasiłek macierzyński podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota tego zasiłku. W taki sam sposób ustala się podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych (...)
6.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników przebywających na urlopie wychowawczym
6.1.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. (...)
6.2.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla tych osób stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Obecnie wynosi ona 520 zł.
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook