Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Czas pracy

Spis treści
I.
Podstawowe pojęcia
Kwestie z zakresu czasu pracy zostały uregulowane w Dziale szóstym (od art. 128 do 15112 K.p.) oraz Dziale dziewiątym (art. 2002 i 202-203 K.p.) Kodeksu (...)
II.
Normy i wymiar czasu pracy
Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Od powyższego (...)
III.
Systemy i rozkłady czasu pracy
Stosowany w danym zakładzie system lub rozkład powinien gwarantować pełne wykorzystanie czasu pracy przez zatrudnionych. O jego wyborze decyduje pracodawca uwzględniając regulacje kodeksowe, specyfikę wykonywanej (...)
1.
System podstawowy czasu pracy
Kodeks pracy nie reguluje systemu podstawowego czasu pracy w sposób bezpośredni. Polega on na stosowaniu - bez modyfikacji - podstawowych norm czasu pracy. Ponieważ norma (...)
2.
System równoważnego czasu pracy
Równoważny system czasu pracy może być wprowadzony, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Charakteryzuje się możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy, który (...)
3.
System pracy w ruchu ciągłym
W zakładach, w których praca, ze względu na technologię produkcji lub potrzebę ciągłego zaspokajania potrzeb ludności, nie może być przerwana, a proces pracy musi trwać w sposób ciągły, 24 (...)
4.
System przerywanego czasu pracy
System przerywanego czasu pracy umożliwia wprowadzenie przerwy, trwającej nie dłużej niż 5 godzin, dzielącej dniówkę na dwie części. Przerwy nie są wliczane do czasu pracy, (...)
5.
System zadaniowego czasu pracy
Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania pracy, zadania służbowe mogą być realizowane w ramach systemu zadaniowego czasu pracy. W tym (...)
6.
Indywidualny rozkład czasu pracy
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. Ustawodawca nie przewidział w (...)
7.
System skróconego tygodnia pracy
Cechą wyróżniającą system skróconego tygodnia pracy od pozostałych systemów lub rozkładów jest wykonywanie pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy przedłużeniu dobowego wymiaru (...)
8.
System weekendowy
System zwany w praktyce kadrowej weekendowym zakłada wykonywanie pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Może być stosowany tylko na pisemny wniosek pracownika.
9.
Ruchomy rozkład czasu pracy
Ustawodawca dopuszcza aby przy spełnieniu warunków formalnych rozkład czasu pracy przewidywał: różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami (...)
IV.
Planowanie czasu pracy
Plan zajęć w danym okresie rozliczeniowym, w sposób zasadniczy organizujący proces pracy poprzez określenie dni pracy, z wyszczególnieniem godzin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz dni wolnych od pracy, nazywany (...)
V.
Praca w niedziele i święta
Niedziele i święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.90) są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa (...)
VI.
Praca w porze nocnej
Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700 (art. 1517 K.p.). Każdy pracodawca ma obowiązek ustalenia w swoim zakładzie pracy obowiązującej pory nocnej. Dopuszczalny jest dowolny (...)
VII.
Okresy odpoczynku
Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku tzw. dobowego (art. 132 § 1 K.p.).
VIII.
Godziny nadliczbowe
Zgodnie z art. 151 § 1 K.p. godziną nadliczbową jest każda godzina pracy przekraczająca obowiązujące pracownika normy czasu pracy (zasadniczo 8-godzinną dobową oraz przeciętną 40-godzinną (...)
IX.
Odpracowywanie wyjść prywatnych
W myśl art. 151 § 21 K.p. nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w (...)
X.
Odrębne normy czasu pracy
Normy czasu pracy obejmujące pracowników podmiotów leczniczych regulują przepisy szczególne, tj. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. (...)
XI.
Czas pracy kierowców
Do kierowców wykonujących przewóz drogowy, którzy są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy stosuje się przepisy o czasie pracy kierowców zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook