Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

FP, FS i FGŚP

Spis treści
I.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
1.
Podmioty obowiązane do opłacania składki na Fundusz Pracy
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. Przychodami Funduszu Pracy są m.in. obowiązkowe składki na Fundusz Pracy. Zasady (...)
2.
Wiek osoby ubezpieczonej a składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy  opłaca się za osoby (pracowników, zleceniobiorców), które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla (...)
3.
Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy
Składkę na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, (...)
4.
Składka na Fundusz Pracy, gdy kwota podstawy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia
Niekiedy składkę na Fundusz Pracy należy opłacać także, gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszą mniej niż (...)
5.
Osoby, za które pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy
5.1.
Pracownicy będący wcześniej osobami bezrobotnymi
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby (...)
5.2.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na Fundusz Pracy za bezrobotnego w wieku do 30. roku życia
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych (...)
5.3.
Pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego
Zgodnie z art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia, pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach (...)
5.4.
Pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Składki na Fundusz Pracy nie opłacają: przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki (...)
6.
Składka na Fundusz Solidarnościowy
Pracodawcy opłacają też składki na Fundusz Solidarnościowy, co wynika z przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.), dalej ustawy. Fundusz (...)
7.
Wysokość składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
Wysokości składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy określa ustawa budżetowa. W 2022 r. składka na Fundusz Pracy wynosi 1,0% podstawy wymiaru, a na Fundusz Solidarnościowy 1,45% podstawy (...)
II.
Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.
Pracodawcy obowiązani do opłacania składki na FGŚP
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dalej FGŚP, jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem FGŚP jest minister właściwy do spraw pracy. Dochodami FGŚP są m.in. składki płacone przez (...)
2.
Osoby, za które pracodawca opłaca składkę na FGŚP
Składki na FGŚP pracodawca obowiązany jest opłacać za pracowników. Pracownikiem, w myśl z art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa: pozostaje z pracodawcą w stosunku (...)
3.
Zwolnienie podmiotowe pracodawcy z opłacania składek na FGŚP
Pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na FGŚP za pracownika: 1) powracającego z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 (...)
4.
Podstawa wymiaru i wysokość składki na FGŚP
Składkę na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z tym że w tym przypadku nie ma zastosowania ograniczenie podstawy do (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook