Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Rozliczenia z PFRON

Spis treści
I.
Wpłaty na PFRON
1.
Kto reguluje wpłaty?
Do wnoszenia wpłat na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są pracodawcy, u których stan zatrudnienia wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar (...)
1.1.
Ustalenie stanu zatrudnienia
Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych. Nie wlicza się też osób niebędących niepełnosprawnymi zatrudnionych: 1) na podstawie umowy o pracę w celu (...)
1.2.
Zaliczanie do grupy niepełnosprawnych
Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego jej niepełnosprawność.
2.
Ustalenie wysokości wpłaty
W przypadku nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych pracodawca zobowiązany jest wnieść wpłatę na PFRON. Należna kwota wyliczana jest jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników (...)
3.
Rejestracja w systemie informatycznym e-PFRON2
Zatrudnienie w firmie pracowników na co najmniej 25 etatach w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy powoduje określone obowiązki w stosunku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych. Przede (...)
4.
Termin wnoszenia wpłat oraz składania deklaracji i informacji do PFRON
Pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na PFRON w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. W tym też terminie należy wysłać przez teletransmisję (...)
5.
Sposoby obniżania wpłat na PFRON
Należne na rachunek funduszu wpłaty mogą ulec obniżeniu w przypadku dokonania zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny (...)
5.1.
Dokonanie zakupu
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej (...)
5.2.
Nie tylko zakupy obniżają wpłatę
Istnieje także możliwość obniżenia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwe jest to w przypadku zatrudnienia niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. Jako takie traktować można (...)
II.
Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników wypłacane ze środków PFRON
1.
Podmioty które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji) podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (...)
2.
Wyłączenie z dofinansowań
Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu wyda decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę, przy (...)
3.
Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników zgodnie z ustawą o rehabilitacji
Stan zatrudnienia oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustala się dla wszystkich pracodawców zgodnie z art. 21 ust. 1 i 5 ustawy o rehabilitacji. Przy czym dla pracodawców prowadzących ZPCHR także (...)
4.
Na kogo przysługuje dofinansowanie?
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji, dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON. Ewidencja zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest uzupełniana przez PFRON (...)
5.
Efekt zachęty
Jednym z warunków udzielenia dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych jest wykazanie efektu zachęty. Efekt ten może być wykazany: metodą ilościową - na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 (...)
6.
Wysokość miesięcznego dofinansowania
Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy (...)
7.
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika "niepełnoetatowego"
Wysokość dofinansowania ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (art. 26a ust. 6 ustawy o rehabilitacji).
8.
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w kilku podmiotach
Zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy o rehabilitacji, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne (...)
9.
Dokumenty przesyłane do PFRON w celu uzyskania miesięcznego dofinansowania
Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa PFRON: miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników (...)
10.
Termin przekazania dokumentów do PFRON
Pracodawca przekazuje do PFRON dokumenty w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Termin ten przywraca się na prośbę pracodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook