Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
08.10.2018 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Rozliczenia z PFRON

Spis treści
I. Wpłaty na PFRON
1. Kto reguluje wpłaty?
Do wnoszenia wpłat na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są pracodawcy, u których stan zatrudnienia wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar (...)
1.1. Ustalenie stanu zatrudnienia
Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych. Nie wlicza się też osób niebędących niepełnosprawnymi zatrudnionych: 1) na podstawie umowy o pracę w celu (...)
1.2. Zaliczanie do grupy niepełnosprawnych
Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego jej niepełnosprawność.
2. Ustalenie wysokości wpłaty
W przypadku nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych pracodawca zobowiązany jest wnieść wpłatę na PFRON. Należna kwota wyliczana jest jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników (...)
3. Rejestracja w systemie informatycznym e-PFRON2
Zatrudnienie w firmie pracowników na co najmniej 25 etatach w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy powoduje określone obowiązki w stosunku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych. Przede (...)
4. Termin wnoszenia wpłat oraz składania deklaracji i informacji do PFRON
Pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na PFRON w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. W tym też terminie należy wysłać przez teletransmisję (...)
5. Sposoby obniżania wpłat na PFRON
Należne na rachunek funduszu wpłaty mogą ulec obniżeniu w przypadku dokonania zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny (...)
5.1. Dokonanie zakupu
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej (...)
5.2. Nie tylko zakupy obniżają wpłatę
Istnieje także możliwość obniżenia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwe jest to w przypadku zatrudnienia niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. Jako takie traktować można (...)
II. Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników wypłacane ze środków PFRON
1. Podmioty które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji) podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (...)
2. Wyłączenie z dofinansowań
Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu wyda decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę, przy (...)
3. Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników zgodnie z ustawą o rehabilitacji
Stan zatrudnienia oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustala się dla wszystkich pracodawców zgodnie z art. 21 ust. 1 i 5 ustawy o rehabilitacji. Przy czym dla pracodawców prowadzących ZPCHR także (...)
4. Na kogo przysługuje dofinansowanie?
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji, dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON. Ewidencja zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest uzupełniana przez PFRON (...)
5. Efekt zachęty
Jednym z warunków udzielenia dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych jest wykazanie efektu zachęty. Efekt ten może być wykazany: metodą ilościową - na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 (...)
6. Wysokość miesięcznego dofinansowania
Maksymalne kwoty dofinansowań są uzależnione od stopnia niepełnosprawności zatrudnionych pracowników, rodzaju niepełnosprawności, posiadania schorzeń szczególnych, wymiaru czasu pracy.
7. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika "niepełnoetatowego"
p style="text-align: justify;">Wysokość dofinansowania ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (art. 26a ust. 6 ustawy o rehabilitacji). Przykładowo maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania na pracownika legitymującego się (...)
8. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w kilku podmiotach
Zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy o rehabilitacji, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne (...)
9. Dokumenty przesyłane do PFRON w celu uzyskania miesięcznego dofinansowania
Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa PFRON: miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników (...)
10. Termin przekazania dokumentów do PFRON
Pracodawca przekazuje do PFRON dokumenty w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Termin ten przywraca się na prośbę pracodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl