Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Wynagrodzenia i inne świadczenia

Spis treści
I.
Wynagrodzenie za pracę
"Wynagrodzenie za pracę", często utożsamiane wynagrodzeniem zasadniczym , należy rozumieć znacznie szerzej. Mieszczą się w nim wszystkie składniki wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia określonego pracownika.
II.
Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. W celu (...)
III.
Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia
Poza chorobą, opieką oraz urlopem wypoczynkowym przepisy prawa pracy przewidują wiele okoliczności zwalniających pracownika z obowiązku wykonywania pracy lub usprawiedliwiających jego nieobecność. Z kolei jak wynika z art. 80 (...)
1.
Przerwy w pracy
Prawo pracy przewiduje szereg przerw w wykonywaniu pracy, za okres których pracownik nie traci prawa do wynagrodzenia. Przewiduje też przerwy niepłatne. Najbardziej powszechną przerwą w pracy jest (...)
2.
Przestój
Nie traci prawa do wynagrodzenia pracownik, który był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W tych okolicznościach pracodawca wypłaca pracownikowi tzw. (...)
3.
Powstrzymanie się od pracy na skutek zagrożenia
Warunki pracy, które nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika (także gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym (...)
4.
Badania, w tym profilaktyczne
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, jeśli ten nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W tym celu kieruje (...)
5.
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy (art. 37 § 1 K.p.). W przypadku gdy okres wypowiedzenia wynosi (...)
6.
Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy
Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, w których pracownik jest zwalniany z obowiązku wykonywania pracy na pewien czas. Wynagrodzenie przysługuje za czas nieprzepracowany z powodu: zmniejszenia wymiaru czasu pracy do (...)
7.
Stawiennictwo na wezwanie organu oraz okolicznościowe zwolnienia od pracy
Jak wynika z przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. (...)
8.
Ustalenie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie wystąpienia różnych nieobecności w pracy
W razie nieobecności w pracy wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej oblicza się według metod określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania (...)
IV.
Wynagrodzenie chorobowe
1.
Wynagrodzenie za czas choroby
Pracownik, który jest niezdolny do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres do 33 dni w roku kalendarzowym (art. 92 K.p.). Natomiast pracownik, (...)
2.
Choroba na przełomie roku kalendarzowego
Jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby przypada na przełomie roku kalendarzowego, a w dniu 31 grudnia pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, to od 1 stycznia nadal przysługuje to wynagrodzenie. Okres 33 (...)
3.
Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego
Prawo do wynagrodzenia chorobowego ustala się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego. Oznacza to, że warunkiem nabycia prawa do tego wynagrodzenia jest posiadanie odpowiedniego (...)
4.
Kiedy wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia zatrudnienia?
Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje: absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia (...)
5.
Nie każda choroba uprawnia do wynagrodzenia chorobowego
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby za okres niezdolności do pracy spowodowanej „zwykłą” chorobą (także przypadającą w okresie ciąży) lub wypadkiem w drodze (...)
6.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego
Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wysokość tego (...)
7.
Dowody do wypłaty wynagrodzenia chorobowego
Podstawowym dowodem do wypłaty wynagrodzenia chorobowego jest zwolnienie lekarskie. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. będą funkcjonowały dwa rodzaje (...)
V.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 K.p.). Dalsza część przepisu stanowi, że zmienne składniki wynagrodzenia mogą być (...)
VI.
Wynagrodzenie za nadgodziny
Praca w godzinach nadliczbowych może być rekompensowana w dwojaki sposób - czasem wolnym albo dodatkami pieniężnymi. Godziny nadliczbowe, które nie zostały skompensowane czasem wolnym w wymiarze przewidzianym w Kodeksie (...)
VII.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zarówno zaległy, jak i bieżący w dniu rozwiązania stosunku pracy. Dniem wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia. W razie niedotrzymania (...)
VIII.
Wynagrodzenie za czas innych zwolnień z pracy
Sposób obliczania wynagrodzenia za czas poszczególnych zwolnień od pracy mogą regulować przepisy przewidujące odpłatność za te zwolnienia. Większość jest jednak opłacana na zasadach określonych w przepisie (...)
IX.
Inne świadczenia związane z zatrudnieniem
1.
Nagroda jubileuszowa
Pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej tylko wówczas, gdy przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy przewidują takie świadczenie. Uprawnienie do nagrody jubileuszowej może wynikać z przepisów o randze (...)
2.
Trzynastka
Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje osobom zatrudnionym w sferze budżetowej i w praktyce kadrowej nazywane jest trzynastką. Zasady nabywania prawa, ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz katalog osób (...)
3.
Odprawy
Odprawą nazywamy świadczenie pieniężne wypłacane pracownikowi bądź członkom jego rodziny z określonego tytułu prawnego, w tym z powodu: przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę (emerytalno-rentowa),   zwolnienia (...)
X.
Ochrona wynagrodzenia
Wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem umowy o pracę (art. 29 § 1 pkt 3 K.p.) i podlega szczególnej ochronie, która obejmuje: zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia albo przeniesienia tego (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook