Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Dokumentacja ubezpieczeniowa

Spis treści
I.
Formularze związane z zatrudnianiem pracownika/zleceniobiorcy
1.
ZUS ZUA "Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej"
Dokument ZUS ZUA służy do zgłoszenia do: ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, m.in. pracowników, zleceniobiorców (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek (...)
2.
ZUS ZZA "Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/Zgłoszenia zmiany danych"
Dokument ten wypełnia się, aby zgłosić: do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,  zmianę lub korektę danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, (...)
3.
ZUS ZCNA "Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego"
Dokument ZUS ZCNA przeznaczony jest do: zgłoszenia danych o członku rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,   zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny zgłoszonego uprzednio do (...)
II.
Formularze związane z wyrejestrowaniem pracownika/zleceniobiorcy
1.
ZUS ZWUA "Wyrejestrowanie z ubezpieczeń"
Formularz ZUS ZWUA wypełnia się w celu: wyrejestrowania ubezpieczonego (pracownika/zleceniobiorcy) z ubezpieczeń,   zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń.
2.
ZUS ZCNA "Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego"
Wyrejestrowując pracownika/zleceniobiorcę z ubezpieczeń w ZUS po rozwiązaniu z nim umowy o pracę/zlecenia, pracodawca/zleceniodawca ma też obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego członków jego rodziny. Samo wyrejestrowanie pracownika/zleceniobiorcy z ubezpieczeń na formularzu (...)
III.
Zgłaszanie w ZUS zmian związanych z zatrudnieniem pracownika/zleceniobiorcy
1.
Błąd w drugim imieniu pracownika
W celu poprawienia błędu dotyczącego drugiego imienia pracownika należy ponownie przekazać do organu rentowego druk ZUS ZUA. Nieprawidłowości tej nie koryguje się, jak wielu płatników mylnie (...)
2.
Błędna data wyrejstrowania pracownika/zleceniobiorcy z ubezpieczeń
Jeśli w dokumencie wyrejestrowującym pracownika/zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS pracodawca/zleceniodawca wpisał błędną datę jego wyrejestrowania, to powinien złożyć formularz ZUS ZWUA w trybie korekty. W formularzu tym, w polu 02. bloku (...)
3.
Przekazanie do ZUS informacji o uzyskaniu przez pracownika prawa do renty
Informację o posiadanym przez pracownika (lub nie) prawie do renty (także rodzinnej) lub emerytury pracodawca przekazuje do ZUS w kodzie tytułu ubezpieczenia. Dokonuje tego poprzez wpisanie w piątym (...)
4.
Dokumentacja ubezpieczeniowa przejmowanych pracowników
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 § 1 K.p.). Wstąpienie nowego podmiotu (...)
IV.
Rozliczenia z ZUS
1.
Druki rozliczeniowe
Płatnik składek z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności zobowiązany jest przekazywać do ZUS prawidłowo sporządzone dokumenty rozliczeniowe (patrz tabela 1). Gdy rozlicza w nich składki wyłącznie za siebie (tj. (...)
2.
Dodatkowe dane w drukach ZUS RCA i ZUS DRA
Nowe zasady ustalania przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wprowadzone tzw. ustawą Polski Ład) wpłynęły na konieczność dokonania zmian we wzorach dokumentów rozliczeniowych, (...)
3.
Forma przekazania druków do ZUS
Płatnik składek jest zobowiązany przekazywać do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń, imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe, inne niezbędne dokumenty oraz korekty tych dokumentów. Dokumenty te przekazuje (...)
4.
Termin przekazania druków rozliczeniowych do ZUS
Dokumenty rozliczeniowe (tj. deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne) płatnik składek przekazuje do ZUS po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Nie dokonuje tego jednak w dowolnie wybranym przez (...)
V.
Wypełnianie raportów do ZUS za pracowników/zleceniobiorców
1.
Informacja do ZUS o zmianie wymiaru czasu pracy w ZUS RCA
Wymiar czasu pracy pracownika pracodawca podaje wyłącznie w raporcie ZUS RCA (np. w bloku III.B., w polu 03.). W raporcie tym - sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w tym (...)
2.
Jak wycofać raporty przekazane już do ZUS?
Wycofanie raportu składkowego (ZUS RCA lub ZUS RZA) to nic innego jak ponowne jego sporządzenie i wpisanie wartości zerowych w polach dotyczących podstaw wymiaru oraz kwot składek. Raport (...)
3.
Jak sporządzić dla ubezpieczonego roczną informację o składkach ZUS?
Podmiot pełniący rolę płatnika składek ma nie tylko obowiązek zgłosić zatrudnioną osobę do odpowiednich ubezpieczeń oraz co miesiąc rozliczać i opłacać za nią należne składki do (...)
VI.
Opłacanie składek ZUS
Wszelkie należności z tytułu składek płatnicy powinni wpłacać do ZUS tylko jedną wpłatą na indywidualny rachunek składkowy, wygenerowany dla nich przez ZUS. Na ten rachunek należy (...)
1.
Wypłata wynagrodzenia po terminie a obowiązek złożenia raportów do ZUS
W raportach ZUS RCA sporządzonych za dany miesiąc pracodawca uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wszystkich wypłat stanowiących dla pracownika podstawę ich wymiaru, dokonanych (...)
2.
Rozliczenie składek za zleceniobiorcę
Zleceniobiorcy najczęściej są wynagradzani w sposób kwotowy lub w kwotowej stawce godzinowej. Bywa też, że otrzymują wynagrodzenie w stawce akordowej albo prowizyjne. Podstawę wymiaru składek społecznych stanowi dla (...)
3.
Wypłata ze zlecenia w czasie etatu
Zdarza się, że osobie, która wykonuje umowę zlecenia rzetelnie, zleceniodawca powierza dodatkową pracę zatrudniając ją na podstawie umowy o pracę. W przypadku gdy umowę zlecenia pracownik ma (...)
VII.
Korygowanie dokumentów rozliczeniowych
1.
Korekta druków rozliczeniowych
Każdy płatnik składek powinien na bieżąco weryfikować poprawność danych w przekazanych do ZUS dokumentach rozliczeniowych. Jeżeli zauważy w nich nieprawidłowości, ma obowiązek przekazać do ZUS korekty wszystkich (...)
2.
Gdy płatnik/ubezpieczony nie zgadza się z korektą ZUS
Zdarza się, że płatnik składek nie zgadza się z korektą danych w dokumentach ubezpieczeniowych dokonaną z urzędu przez ZUS albo z danymi wprowadzonymi lub skorygowanymi przez ten organ bezpośrednio (...)
3.
Komplet dokumentów korygujących
Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących składa się z: imiennych raportów sporządzonych za osoby, których dane wymagają korekty,   deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), w której płatnik wykazuje prawidłowe rozliczenie wszystkich (...)
4.
Nieprawidłowy wymiar czasu pracy w raporcie ZUS RCA
Jeżeli w składanym za pracownika do ZUS imiennym raporcie miesięcznym np. ZUS RCA błędnie wpisano wymiar czasu racy, to w raporcie korygującym należy wypełnić tylko blok dotyczący (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook