Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
12.04.2019 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Kadry i płace - ostatnie aktualizacje

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
I.
Rodzaje umów o pracę - aktualizacja w dniu 19.03.2019 r.
Na podstawie art. 25 Kodeksu pracy można wyodrębnić trzy rodzaje umowy o pracę: umowę na okres próbny, umowę na czas określony (w tym umowę na czas określony zawieraną (...)
2.
Umowa na czas określony, w tym na zastępstwo - aktualizacja w dniu 19.03.2019 r.
Umowa o pracę na czas określony zawierana jest na czas określony w umowie o pracę, przy czym w zakresie maksymalnej długości tej umowy oraz ich liczby między tymi samymi (...)
V.
Ochrona przed zwolnieniem
2.
Ograniczenie ochrony przed rozwiązaniem umowy - aktualizacja w dniu 19.03.2019 r.
Zakres ochrony i warunki na jakich ona przysługuje zależy od wystąpienia określonych w przepisach ochronnych przesłanek. Jak już wspomniano, upadłość i likwidacja pracodawcy powodują całkowite (...)
Czas pracy
VI.
Praca w niedziele i święta - aktualizacja w dniu 01.04.2019 r.
Z dniem 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), (...)
VII.
Praca w porze nocnej - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700 (art. 1517 K.p.). Każdy pracodawca ma obowiązek ustalenia w swoim zakładzie pracy obowiązującej pory nocnej. Dopuszczalny jest dowolny (...)
XI.
Odrębne normy czasu pracy - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Normy czasu pracy obejmujące pracowników podmiotów leczniczych regulują przepisy szczególne, tj. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), która (...)
Wynagrodzenia i inne świadczenia
IX.
Inne świadczenia związane z zatrudnieniem
1.
Nagroda jubileuszowa - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej tylko wówczas, gdy przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy przewidują takie świadczenie. Uprawnienie do nagrody jubileuszowej może wynikać z przepisów o randze (...)
2.
Trzynastka - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje osobom zatrudnionym w sferze budżetowej i w praktyce kadrowej nazywane jest trzynastką. Zasady nabywania prawa, ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz katalog osób (...)
3.
Odprawy - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Odprawą nazywamy świadczenie pieniężne wypłacane pracownikowi bądź członkom jego rodziny z określonego tytułu prawnego, w tym z powodu: przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę (emerytalno-rentowa),   zwolnienia (...)
X.
Ochrona wynagrodzenia - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem umowy o pracę (art. 29 § 1 pkt 3 K.p.) i podlega szczególnej ochronie, która obejmuje: zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia albo przeniesienia tego (...)
BHP
I.
Badania profilaktyczne
3.
Skierowanie na badania - aktualizacja w dniu 19.03.2019 r.
Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Powinno ono zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,  w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub (...)
4.
Orzeczenie lekarza - aktualizacja w dniu 19.03.2019 r.
Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo  istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
Regulaminy zakładowe i układy zbiorowe
I.
Regulamin pracy
3.
Tryb wprowadzania regulaminu pracy - aktualizacja w dniu 19.03.2019 r.
Jeżeli w zakładzie działa zakładowa organizacja związkowa lub zakładowe organizacje związkowe, to ustalenie przez pracodawcę regulaminu pracy wymaga uzgodnienia jego postanowień z tą organizacją (organizacjami). Uzgodnienie stanowiska (...)
III.
Zakładowy układ zbiorowy
4.
Rozwiązanie układu zbiorowego - aktualizacja w dniu 19.03.2019 r.
Układ zbiorowy pracy rozwiązuje się: na podstawie zgodnego oświadczenia stron, które układ zawarły (porozumienie),   z upływem okresu, na który został zawarty,   z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną (...)
Postępowanie w sprawie wypadku przy pracy i choroby zawodowej
I.
Wypadek przy pracy
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych (...)
1.
Rodzaje wypadków przy pracy - aktualizacja w dniu 22.03.2019 r.
Ciężki wypadek przy pracy: za ciężki wypadek przy pracy uważa się zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności (...)

Ubezpieczenia i świadczenia - ostatnie aktualizacje

FP, FS i FGŚP
I.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
1.
Podmioty obowiązane do opłacania składki na Fundusz Pracy - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. Przychodami Funduszu Pracy są m.in. obowiązkowe składki na Fundusz Pracy. (...)
3.
Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Składkę na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, (...)
7.
Wysokość składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - aktualizacja w dniu 26.02.2019 r.
Wysokości składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy określa ustawa budżetowa. W 2019 r. składka na Fundusz Pracy wynosi 2,30% podstawy wymiaru, a na Fundusz Solidarnościowy 0,15% podstawy (...)
II.
Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.
Pracodawcy obowiązani do opłacania składki na FGŚP - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dalej FGŚP, jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem FGŚP jest minister właściwy do spraw pracy. Dochodami FGŚP są m.in. składki płacone przez (...)
2.
Osoby, za które pracodawca opłaca składkę na FGŚP - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Składki na FGŚP pracodawca obowiązany jest opłacać za pracowników. Pracownikiem, w myśl z art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa: pozostaje z pracodawcą w stosunku (...)
Zasiłki i świadczenia
II.
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
7.
Zwiększenie podstawy - aktualizacja w dniu 12.04.2019 r.
W normalnym trybie ustalania podstawy wymiaru zasiłku uwzględniane są podwyżki wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, o ile miały one miejsce w miesiącach poprzedzających (...)

Pozostałe zagadnienia - ostatnie aktualizacje

Działalność socjalna
I.
ZFŚS - aktualizacja w dniu 21.03.2019 r.
Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz - bez względu na liczbę zatrudnianych (...)
III.
Świadczenie urlopowe - aktualizacja w dniu 26.03.2019 r.
Pracodawcy niebędący jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, posiadają (...)
Rozliczenia z PFRON
II.
Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników wypłacane ze środków PFRON
6.
Wysokość miesięcznego dofinansowania - aktualizacja w dniu 18.03.2019 r.
Maksymalne kwoty dofinansowań są uzależnione od stopnia niepełnosprawności zatrudnionych pracowników, rodzaju niepełnosprawności, posiadania schorzeń szczególnych, wymiaru czasu pracy.
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl