Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
17.02.2020 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Kadry i płace - ostatnie aktualizacje

Czas pracy
II.
Normy i wymiar czasu pracy - aktualizacja w dniu 07.01.2020 r.
Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Od powyższego (...)
VI.
Praca w niedziele i święta - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Niedziele i święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.90) są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa (...)
VII.
Praca w porze nocnej - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700 (art. 1517 K.p.). Każdy pracodawca ma obowiązek ustalenia w swoim zakładzie pracy obowiązującej pory nocnej. Dopuszczalny jest dowolny (...)
XI.
Odrębne normy czasu pracy - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Normy czasu pracy obejmujące pracowników podmiotów leczniczych regulują przepisy szczególne, tj. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), która (...)
Wynagrodzenia i inne świadczenia
III.
Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Poza chorobą, opieką oraz urlopem wypoczynkowym przepisy prawa pracy przewidują wiele okoliczności zwalniających pracownika z obowiązku wykonywania pracy lub usprawiedliwiających jego nieobecność. Z kolei jak wynika z art. 80 (...)
V.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 K.p.). Dalsza część przepisu stanowi, że zmienne składniki wynagrodzenia mogą być (...)
VII.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zarówno zaległy, jak i bieżący w dniu rozwiązania stosunku pracy. Dniem wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia. W razie niedotrzymania (...)
X.
Ochrona wynagrodzenia - aktualizacja w dniu 07.01.2020 r.
Wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem umowy o pracę (art. 29 § 1 pkt 3 K.p.) i podlega szczególnej ochronie, która obejmuje: zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia albo przeniesienia tego (...)

Ubezpieczenia i świadczenia - ostatnie aktualizacje

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
II.
Podstawa wymiaru składek
3.
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - aktualizacja w dniu 10.01.2020 r.
Zgodnie z art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (m.in. w przypadku pracowników i zleceniobiorców) w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od (...)
4.
Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Niektóre przychody osiągane przez pracowników wyłączono z podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. Użycie określenia "wyłączono z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne" jest celowe, ponieważ dotyczą (...)
5.
Podstawa wymiaru składek dla osób pobierających zasiłek macierzyński - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Dla osób pobierających zasiłek macierzyński podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota tego zasiłku. W taki sam sposób ustala się podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych (...)
FP, FS i FGŚP
I.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
1.
Podmioty obowiązane do opłacania składki na Fundusz Pracy - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. Przychodami Funduszu Pracy są m.in. obowiązkowe składki na Fundusz Pracy. (...)
2.
Wiek osoby ubezpieczonej a składki na Fundusz Pracy - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Składki na Fundusz Pracy  opłaca się za osoby (pracowników, zleceniobiorców), które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla (...)
3.
Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Składkę na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, (...)
4.
Składka na Fundusz Pracy, gdy kwota podstawy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Niekiedy składkę na Fundusz Pracy należy opłacać także, gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszą mniej niż (...)
6.
Składka na Fundusz Solidarnościowy - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Pracodawcy opłacają też składki na Fundusz Solidarnościowy, co wynika z przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 z późn. zm.), dalej ustawy. Fundusz Solidarnościowy ma na celu (...)
7.
Wysokość składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Wysokości składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy określa ustawa budżetowa. W 2019 r. składka na Fundusz Pracy wynosiła 2,30% podstawy wymiaru, a na Fundusz Solidarnościowy 0,15% podstawy (...)
II.
Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.
Pracodawcy obowiązani do opłacania składki na FGŚP - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dalej FGŚP, jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem FGŚP jest minister właściwy do spraw pracy. Dochodami FGŚP są m.in. składki płacone przez (...)
2.
Osoby, za które pracodawca opłaca składkę na FGŚP - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Składki na FGŚP pracodawca obowiązany jest opłacać za pracowników. Pracownikiem, w myśl z art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa: pozostaje z pracodawcą w stosunku (...)
3.
Zwolnienie podmiotowe pracodawcy z opłacania składek na FGŚP - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na FGŚP za pracownika: 1) powracającego z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 (...)
4.
Podstawa wymiaru i wysokość składki na FGŚP - aktualizacja w dniu 09.01.2020 r.
Składkę na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z tym że w tym przypadku nie ma zastosowania ograniczenie podstawy do (...)
FEP
IV.
Czy za pracownika niepełnoetatowego należy opłacać składkę na FEP? - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Składkę na FEP w wysokości 1,5% opłacają pracodawcy (z własnych środków) za pracowników, którzy spełniają łącznie następujące warunki: urodzili się po dniu 31 grudnia 1948 r. i wykonują (...)
V.
Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze wykonywana sporadycznie lub przez część miesiąca
2.
Wykonywanie pracy "szczególnej" przez część miesiąca - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
W przypadku, gdy rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przypada w trakcie miesiąca (tj. gdy data rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania tego rodzaju pracy (...)
VI.
Obowiązek prowadzenia ewidencji i przekazywania zgłoszenia ZUS ZSWA
2.
Zgłoszenie ZUS ZSWA - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Oprócz obowiązku opłacania składki na FEP za pracowników (urodzonych po 31 grudnia 1948 r.) wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz prowadzenia ewidencji takich pracowników, (...)
VII.
Składka na FEP tylko do wysokości limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach (...)
VIII.
Składka na FEP od nagrody rocznej - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Podstawę wymiaru składek na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe określona w art. 18 ust. 1-2, ust. 8 oraz w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 36 ustawy o emeryturach (...)
Dokumentacja ubezpieczeniowa
I.
Formularze związane z zatrudnianiem pracownika/zleceniobiorcy
2.
ZUS ZUA "Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej" - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
Obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego ciąży na pracodawcy jako płatniku składek. Zatrudnioną osobę pracodawca zgłasza do wymienionych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA - (...)
3.
ZUS ZZA "Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/Zgłoszenia zmiany danych" - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
Dokument ten wypełnia się, aby zgłosić: do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,   zmianę lub korektę danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych (...)
4.
ZUS ZCNA "Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego" - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
Dokument ZUS ZCNA przeznaczony jest do: zgłoszenia danych o członku rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,   zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny zgłoszonego uprzednio do (...)
II.
Formularze związane z wyrejestrowaniem pracownika/zleceniobiorcy
1.
ZUS ZWUA "Wyrejestrowanie z ubezpieczeń" - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
Formularz ZUS ZWUA wypełnia się w celu: wyrejestrowania ubezpieczonego (pracownika/zleceniobiorcy) z ubezpieczeń,   zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń.
III.
Zgłaszanie w ZUS zmian związanych z zatrudnieniem pracownika/zleceniobiorcy
1.
Błąd w drugim imieniu pracownika - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
W celu poprawienia błędu dotyczącego drugiego imienia pracownika należy ponownie przekazać do organu rentowego druk ZUS ZUA. Nieprawidłowości tej nie koryguje się, jak wielu płatników mylnie (...)
IV.
Sporządzanie imiennych raportów i deklaracji rozliczeniowej za pracowników/zleceniobiorców
Płatnik składek w dokumentach rozliczeniowych wykazuje i rozlicza m.in. należne składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz wypłacone świadczenia. Informuje w nich również o przerwach w opłacie składek ubezpieczeniowych spowodowanych np. chorobą pracownika/zleceniobiorcy. (...)
1.
Nowe druki ubezpieczeniowe w ZUS - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadziła zmiany w art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), (...)
2.
Przykładowe wypełnienie druku ZUS RCA - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
Zasady poprawnego wypełniania raportu ZUS RCA przedstawimy na przykładzie.
3.
Przykładowe wypełnienie druku ZUS RSA - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
Opis wypełnienia niektórych bloków i pól w druku ZUS RSA.
4.
Przykładowe wypełnienie druku ZUS RZA - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
Opis wypełnienia niektórych bloków i pół w druku ZUS RZA.
5.
Przykładowe wypełnienie druku ZUS RPA - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
Opis wypełnienia niektórych bloków i pól w druku ZUS RPA.
V.
Zasady rozliczania składek za pracowników/zleceniobiorców
1.
Wysokość i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
Składki na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe wynoszą: ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru,   ubezpieczenia rentowe - 8% podstawy wymiaru,   ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru,   ubezpieczenie wypadkowe.  (...)
4.
Wypłata wynagrodzenia po terminie a obowiązek złożenia raportów do ZUS - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
W raportach ZUS RCA sporządzonych za dany miesiąc pracodawca uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wszystkich wypłat stanowiących dla pracownika podstawę ich wymiaru, dokonanych (...)
Zasiłki i świadczenia
I.
Ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
1.
Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich dokumentujących czasową niezdolność do pracy - aktualizacja w dniu 14.02.2020 r.
Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju (...)
1.1.
Zaświadczenie lekarskie dla każdego pracodawcy - aktualizacja w dniu 14.02.2020 r.
Pracownikowi, który jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, lekarz - na wniosek pracownika - wystawia odpowiednią liczbę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Przy czym zaświadczenie (...)
2.
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - aktualizacja w dniu 14.02.2020 r.
Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość oraz zasady ustalania i tryb wypłaty uregulowano przepisami ustawy zasiłkowej. Z ubezpieczenia chorobowego przysługują następujące świadczenia pieniężne: zasiłek (...)
II.
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
7.
Zwiększenie podstawy - aktualizacja w dniu 13.01.2020 r.
W normalnym trybie ustalania podstawy wymiaru zasiłku uwzględniane są podwyżki wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, o ile miały one miejsce w miesiącach poprzedzających (...)

Rozliczenie podatkowe - ostatnie aktualizacje

Rozliczenie podatkowo-składkowe należności pracowniczych
I.
Przychody ze stosunku pracy
1.
Co jest, a co nie jest przychodem ze stosunku pracy? - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Przychodami ze stosunku pracy są: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania, a w szczególności: wynagrodzenia (...)
II.
Zwolnienia przedmiotowe - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Wartość niektórych świadczeń uznawanych za przychód ze stosunku pracy jest wolna od podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od tego podatku niektóre przychody (...)
III.
Koszty uzyskania przychodów - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Poza przychodem elementem wpływającym na wysokość dochodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są koszty uzyskania przychodów. Zakład pracy jako płatnik obowiązany jest stosować: zryczałtowane koszty uzyskania (...)
V.
Ustalanie zaliczek na podatek
Przepisy nałożyły na zakłady pracy, jako płatników obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze (...)
1.
Podstawa obliczenia zaliczki - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Podstawę obliczenia zaliczki na podatek stanowi dochód uzyskany przez pracownika w danym miesiącu. Za dochód ten, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla potrzeb wymiaru (...)
2.
Zasady obliczania zaliczek - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Zaliczki na podatek wynoszą: 1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali (...)
VI.
Pobór zaliczek i obowiązki informacyjne płatnika
1.
Przekazywanie zaliczek i składanie deklaracji - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Zakłady pracy obowiązane są jako płatnicy nie tylko obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów: przychody ze stosunku (...)
2.
Sporządzanie informacji PIT-11 - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Zasadą jest, że pracodawca sporządza jedną informację PIT-11. Zatem w tych przypadkach, w których w trakcie roku podatkowego płatnik wypłacał podatnikowi zarówno świadczenia ze stosunku pracy, jak i z umowy (...)
Zaliczki (podatek) od dochodów (przychodów) z umów zlecenia i o dzieło
I.
Zasady ogólne - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), zwana dalej: updof, w art. 10 wymienia różne źródła przychodów. Wśród (...)
II.
Pobór zaliczki na podatek - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
W 2019 r. od przychodu uzyskanego z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, pobierana jest zaliczka na podatek w dwóch przypadkach. Z poborem zaliczki mamy do (...)
III.
Pobór zryczałtowanego podatku - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Dla niektórych umów zlecenia i o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, ustawodawca przewiduje szczególny sposób opodatkowania. Został on określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Polega on na (...)
IV.
Opodatkowanie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r. nr IPPB2/415-18/13-2/MG czytamy, że "(…) W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od (...)
V.
Zaliczki (podatek) od umów cywilnoprawnych - w przykładach - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Zasady zaokrąglenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podstawy opodatkowania i kwoty podatku: kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - zaokrągla się do pełnych groszy w górę, jeżeli (...)
VI.
Przekazywanie zaliczek (podatku) oraz składanie deklaracji - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Płatnik ma obowiązek przekazać pobrane zaliczki od: świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof,  należności z tytułu praw autorskich (...)
Rozliczanie przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia
I.
Rozliczanie przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia
1.
Ogólne regulacje - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), zwaną (...)
2.
Stosowanie zwolnienia - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Począwszy od 2020 r. płatnik stosuje zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof z mocy ustawy, tzn. podatnik (pracownik, zleceniobiorca) nie będzie w tym celu składał oświadczenia. Płatnik nie będzie miał (...)
3.
Koszty uzyskania przychodu - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Nadwyżka przychodu, tj. kwota przekraczająca limit przychodów wolnych od podatku (w 2020 r. - 85.528 zł) podlega opodatkowaniu na zasadach właściwych dla źródła, z którego te przychody zostały uzyskane (stosunek pracy, umowa (...)
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Proszę o podanie przykładu, w jaki sposób obliczyć kwotę do wypłaty, gdy wynagrodzenie ze stosunku pracy korzysta ze zwolnienia od podatku? Chodzi o koszty pracownicze i kwotę zmniejszającą.

Pozostałe zagadnienia - ostatnie aktualizacje

Działalność socjalna
I.
ZFŚS - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz - bez względu na liczbę zatrudnianych (...)
III.
Świadczenie urlopowe - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Pracodawcy niebędący jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, posiadają (...)
Umowy prawa cywilnego
I.
Umowa zlecenia - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Zleceniem nazywa się wiele różnego rodzaju kontraktów, których treść nierzadko daleko odbiega od ustawowej definicji umowy zlecenia. Pomyłki właściwie nie ma, jeżeli zleceniem nazwie się (...)
II.
Umowa o dzieło - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 K.c.). Dla odróżnienia umowy o dzieło (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl