Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
10.10.2019 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Kadry i płace - ostatnie aktualizacje

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
IV.
Rozwiązywanie umów o pracę
Umowa o pracę rozwiązuje się w jednym z trybów wskazanych w art. 30 § 1 K.p. lub w drodze wygaśnięcia, w przypadkach wskazanych w przepisach (...)
6.
Wystawianie świadectwa pracy - aktualizacja w dniu 10.09.2019 r.
Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu, w którym ustaje stosunek pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od zakończenia (...)
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
I.
Podnoszenie kwalifikacji za zgodą pracodawcy - aktualizacja w dniu 03.09.2019 r.
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy zostały przyznane uprawnienia przysługujące mu z mocy ustawy oraz dobrowolne świadczenia dodatkowe (art. 1031 § 1 K.p.). Do uprawnień ustawowych pracownika (...)

Ubezpieczenia i świadczenia - ostatnie aktualizacje

Zasiłki i świadczenia
II.
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
7.
Zwiększenie podstawy - aktualizacja w dniu 10.10.2019 r.
W normalnym trybie ustalania podstawy wymiaru zasiłku uwzględniane są podwyżki wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, o ile miały one miejsce w miesiącach poprzedzających (...)
8.
Podstawa wymiaru zasiłku dla ucznia zawodu - aktualizacja w dniu 10.10.2019 r.
Zasady ustalania wysokości świadczeń należnych pracownikom młodocianym, którzy podejmują pracę w celu przyuczenia do wykonywania zawodu, są analogiczne jak dla pozostałych pracowników, jednak bez gwarancji minimalnej (...)

Rozliczenie podatkowe - ostatnie aktualizacje

Rozliczanie przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia
I.
Rozliczanie przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia - aktualizacja w dniu 26.08.2019 r.
2.
Zasady stosowania zwolnienia w 2019 r. - aktualizacja w dniu 21.08.2019 r.
Zasadą jest, że do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. płatnik przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy nie stosuje zwolnienia od podatku. Podatnik uwzględni to zwolnienie w zeznaniu podatkowym za 2019 r. Może on (...)
3.
Stosowanie zwolnienia począwszy od 2020 r. - aktualizacja w dniu 21.08.2019 r.
W latach następnych, tj. począwszy od 2020 r. płatnik będzie stosował zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof z mocy ustawy, tzn. podatnik (pracownik, zleceniobiorca) nie będzie w tym celu składał oświadczenia. Płatnik (...)
4.
Koszty uzyskania przychodu - aktualizacja w dniu 21.08.2019 r.
Nadwyżka przychodu, tj. kwota przekraczająca limit przychodów wolnych od podatku (35.636,67 zł w 2019 r. i 85.528 zł w kolejnych latach) podlega opodatkowaniu na zasadach właściwych dla źródła, z którego te przychody zostały uzyskane (stosunek (...)
5.
Odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne - aktualizacja w dniu 21.08.2019 r.
Zwolnienie od podatku przychodów ze stosunku pracy czy ze zlecenia nie zmienia zasad rozliczania składek ZUS. Przy czym stosownie do znowelizowanego art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (...)
6.
Odpowiedzi na pytania Czytelników - aktualizacja w dniu 26.08.2019 r.
Proszę o podanie przykładu, w jaki sposób obliczyć kwotę do wypłaty, gdy wynagrodzenie ze stosunku pracy korzysta ze zwolnienia od podatku? Chodzi o koszty pracownicze i kwotę zmniejszającą.

Pracownicze Plany Kapitałowe - ostatnie aktualizacje

PPK
I.
Cel utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych - aktualizacja w dniu 20.09.2019 r.
Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez (...)
II.
Sposób ustalenia stanu zatrudnienia - aktualizacja w dniu 20.09.2019 r.
Każdy podmiot zatrudniający musi ustalić do jakiej kategorii należy i w jakim terminie ma obowiązek utworzenia PPK. Decydującym kryterium, od którego uzależniony jest termin, w jakim pracodawca powinien (...)
III.
Procedura wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie - aktualizacja w dniu 23.09.2019 r.
Już od lipca 2019 r. pierwsza grupa pracodawców zobowiązana została do stosowania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dotyczy to podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób, (...)
IV.
Koszty pracodawcy związane z wnoszeniem wpłat na rachunki PPK zatrudnionych - aktualizacja w dniu 20.09.2019 r.
Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający ustalona została na poziomie 1,5% wynagrodzenia brutto. Co ważne, podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej (...)
V.
Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego - aktualizacja w dniu 20.09.2019 r.
Podmiot zatrudniający przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl