Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
25.03.2021 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Kadry i płace - ostatnie aktualizacje

Czas pracy
I.
Podstawowe pojęcia - aktualizacja w dniu 22.03.2021 r.
Kwestie z zakresu czasu pracy zostały uregulowane w Dziale szóstym (od art. 128 do 15112 K.p.) oraz Dziale dziewiątym (art. 2002 i 202-203 K.p.) Kodeksu (...)
II.
Normy i wymiar czasu pracy - aktualizacja w dniu 25.03.2021 r.
Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Od powyższego (...)
VI.
Praca w niedziele i święta - aktualizacja w dniu 22.03.2021 r.
Niedziele i święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.90) są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa (...)
VII.
Praca w porze nocnej - aktualizacja w dniu 25.03.2021 r.
Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700 (art. 1517 K.p.). Każdy pracodawca ma obowiązek ustalenia w swoim zakładzie pracy obowiązującej pory nocnej. Dopuszczalny jest dowolny (...)
XI.
Odrębne normy czasu pracy - aktualizacja w dniu 25.03.2021 r.
Normy czasu pracy obejmujące pracowników podmiotów leczniczych regulują przepisy szczególne, tj. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. (...)
Wynagrodzenia i inne świadczenia
III.
Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia
Poza chorobą, opieką oraz urlopem wypoczynkowym przepisy prawa pracy przewidują wiele okoliczności zwalniających pracownika z obowiązku wykonywania pracy lub usprawiedliwiających jego nieobecność. Z kolei jak wynika z art. 80 (...)
1.
Przerwy w pracy - aktualizacja w dniu 25.03.2021 r.
Prawo pracy przewiduje szereg przerw w wykonywaniu pracy, za okres których pracownik nie traci prawa do wynagrodzenia. Przewiduje też przerwy niepłatne. Najbardziej powszechną przerwą w pracy jest (...)
2.
Przestój - aktualizacja w dniu 22.03.2021 r.
Nie traci prawa do wynagrodzenia pracownik, który był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W tych okolicznościach pracodawca wypłaca pracownikowi tzw. (...)
8.
Ustalenie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie wystąpienia różnych nieobecności w pracy - aktualizacja w dniu 22.03.2021 r.
W razie nieobecności w pracy wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej oblicza się według metod określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania (...)
IX.
Inne świadczenia związane z zatrudnieniem
3.
Odprawy - aktualizacja w dniu 22.03.2021 r.
Odprawą nazywamy świadczenie pieniężne wypłacane pracownikowi bądź członkom jego rodziny z określonego tytułu prawnego, w tym z powodu: przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę (emerytalno-rentowa),   zwolnienia (...)
X.
Ochrona wynagrodzenia - aktualizacja w dniu 22.03.2021 r.
Wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem umowy o pracę (art. 29 § 1 pkt 3 K.p.) i podlega szczególnej ochronie, która obejmuje: zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia albo przeniesienia tego (...)

Ubezpieczenia i świadczenia - ostatnie aktualizacje

FP, FS i FGŚP
I.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
1.
Podmioty obowiązane do opłacania składki na Fundusz Pracy - aktualizacja w dniu 17.03.2021 r.
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. Przychodami Funduszu Pracy są m.in. obowiązkowe składki na Fundusz Pracy. Zasady (...)
2.
Wiek osoby ubezpieczonej a składki na Fundusz Pracy - aktualizacja w dniu 17.03.2021 r.
Składki na Fundusz Pracy  opłaca się za osoby (pracowników, zleceniobiorców), które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla (...)
3.
Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy - aktualizacja w dniu 18.03.2021 r.
Składkę na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, (...)
6.
Składka na Fundusz Solidarnościowy - aktualizacja w dniu 17.03.2021 r.
Pracodawcy opłacają też składki na Fundusz Solidarnościowy, co wynika z przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), dalej ustawy. Fundusz Solidarnościowy ma na celu m.in. (...)
II.
Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3.
Zwolnienie podmiotowe pracodawcy z opłacania składek na FGŚP - aktualizacja w dniu 17.03.2021 r.
Pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na FGŚP za pracownika: 1) powracającego z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 (...)

Pozostałe zagadnienia - ostatnie aktualizacje

Działalność socjalna
I.
ZFŚS - aktualizacja w dniu 19.03.2021 r.
Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz - bez względu na liczbę zatrudnianych (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook